Realizujeme prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny, vrátane všetkých súvisiacich prác, teda búracích a výkopových prác. Vo vlastnej réžii realizujeme aj asfaltérske práce, takže komunikácie dotknuté realizáciou prípojok uvedieme do pôvodného stavu.
Okrem realizácie nových prípojok riešime aj poruchy a havarijné stavy na existujúcich prípojkách vody a kanalizácie.
Zároveň realizujeme zemné práce pre pokládku telekomunikačných sietí, vrátane bezvýkopových technológií – pneumatickým pretláčaním.

Pred realizáciou prípojky je potrebné mať zabezpečené:

Postup pri realizácii vodovodnej prípojky:
 • Spracovanie projektovej dokumentácie.
 • Podanie si Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na tlačive BVS, a.s., vrátane požadovaných príloh uvedených na tlačive žiadosti, na základe ktorej BVS, a.s. vypracuje Vyjadrenie k žiadosti.
 • V prípade kladného vyjadrenia k projektovej dokumentácii  sa pristúpi realizácii prác na prípojke podľa podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. vybudovanie šachty, realizácia výkopových prác atď.)
 • K realizácii výkopových prác je v predstihu potrebné zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčiť všetky podzemné vedenia v mieste rozkopávky, spracovať projekt organizácie dopravy a jeho schválenie na dopravnej komisii.
 • Na realizáciu prípojky pre zákazníka spracujeme ponukový rozpočet. V prípade odsúhlasenia rozpočtu bude so zákazníkom spísaná objednávka na realizáciu prác.
 • Práce na prípojke realizujeme vo vzájomne dohodnutom termíne po tom čo si zákazník zabezpečí všetky príslušné povolenia a zrealizuje prípravné práce (vytýčenie sietí) popísané v predchádzajúcich bodoch, po obojstrannom potvrdení objednávky a po úhrade zálohy na realizáciu prác v prípade, že bola dohodnutá.
 • nasleduje podanie Žiadosti o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod
 • Po podaní tejto žiadosti vás bude kontaktovať pracovník BVS, a.s. a dohodne si termín kontroly.
 • V prípade splnenia technických podmienok vám bude predložená zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd k podpisu. Následne vám bude po telefonickom dohovore o dohodnutom termíne pripojenia zrealizované pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod.
Postup pri realizácii kanalizačnej prípojky:
 • Spracovanie projektovej dokumentácie.
 • Podanie si Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na tlačive BVS, a.s., vrátane požadovaných príloh uvedených na tlačive žiadosti, na základe ktorej BVS, a.s. vypracuje Vyjadrenie k žiadosti.
 • V prípade kladného vyjadrenia k projektovej dokumentácii  sa pristúpi realizácii prác na prípojke podľa podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. osadenie revíznej kanalizačnej šachty, realizácia výkopových prác atď.)
 • K realizácii výkopových prác je v predstihu potrebné zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčiť všetky podzemné vedenia v mieste rozkopávky, spracovať projekt organizácie dopravy a jeho schválenie na dopravnej komisii.
 • Na realizáciu prípojky pre zákazníka spracujeme ponukový rozpočet. V prípade odsúhlasenia rozpočtu bude so zákazníkom spísaná objednávka na realizáciu prác.
 • Práce na prípojke realizujeme vo vzájomne dohodnutom termíne po tom čo si zákazník zabezpečí všetky príslušné povolenia a zrealizuje prípravné práce (vytýčenie sietí) popísané v predchádzajúcich bodoch, po obojstrannom potvrdení objednávky a po úhrade zálohy na realizáciu prác v prípade, že bola dohodnutá.
 • nasleduje podanie Žiadosti o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu
 • Po podaní tejto žiadosti vás bude kontaktovať pracovník BVS, a.s. a dohodne si termín kontroly.
 • V prípade splnenia technických podmienok vám bude predložená zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd k podpisu.
Postup pri realizácii prípojky plynu:
 • Podanie žiadosti o pripojenie na SPP, a.s.
 • Po úhrade faktúry na poplatok za pripojenie, ktorú vystaví SPP, a.s., zašle SPP, a.s. žiadateľovi návrh Zmluvy o pripojení
 • Po podpise zmluvy predloží zákazník na SPP,a.s. projektovú dokumentáciu na posúdenie. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s podmienkami, ktoré stanoví SPP, a.s.
 • V prípade kladného posúdenia sa pristúpi k realizácii prípojky.
 • Na základe projektovej dokumentácie spracujeme ponukový rozpočet. V prípade odsúhlasenia rozpočtu bude so zákazníkom spísaná objednávka na realizáciu prác.
 • K realizácii zákazník doloží technické podmienky stanovené SPP a.s., odsúhlasenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. Zároveň zákazník v predstihu zabezpečí rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčenie všetkých podzemných vedení v mieste rozkopávky, spracovanie projektu organizácie dopravy a jeho schválenie na dopravnej komisii.
 • Práce na prípojke realizujeme vo vzájomne dohodnutom termíne po tom čo si zákazník zabezpečí všetky príslušné povolenia a zrealizuje prípravné práce (vytýčenie sietí) popísané v predchádzajúcich bodoch, po obojstrannom potvrdení objednávky a po úhrade zálohy na realizáciu prác v prípade, že bola dohodnutá
 • Nasleduje samotná realizácia pripájacieho plynovodu vrátane vykonania tlakovej skúšky, vypracovania revíznej správy, vykonania geodetického zamerania, zabezpečenia kontroly pracovníkom SPP, a.s. a odovzdania technickej dokumentácie na SPP, a.s.

Kontakty: